החלפות והחזרות:

נחליף בשמחה ונקבל החזרות על כל הפריטים שלא נפגעו עד 14 ימים מיום הרכישה. זיכוי כספי מלא לאשראי או זיכוי לחנות.
יש לצרף אישור משלוח אם הרכישה התבצעה דרך האתר, או חשבונית / קבלה אם הרכישה התבצעה בחנות.

החלפה: יש לתאם עם החנות.
ניתן להגיע (בימים ובשעות הפתיחה) ולהחליף. או: לשלוח את הפריט חזרה בדואר רשום.

החזרה: יש לתאם עם החנות.
החזר כספי מלא עד 14 ימים מרכישת הפריט.
ניתן להגיע (בימים ובשעות הפתיחה) ולהחזיר. או: לשלוח את הפריט חזרה בדואר רשום.

אנו זמינים לשאלות נוספות בכל עת בטלפון: 0526398188 או במייל: [email protected]

ביטול עסקה

1. כל האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק תגברנה הוראות החוק.
2. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד: הדברים האמורים להלן מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
3. ביטול עסקה יתבצע באמצעות שליחת הודעת ביטול (להלן "הודעת ביטול") באחת הדרכים הבאות:
- בדוא"ל: [email protected]
- בטלפון: 0526398188
- בדואר רשום לכתובת: "אנקי ביי ויוי", מוהליבר 38 ת"א.
- בהודעה בעל-פה בחנות-סטודיו לנציגת השירות בכתובת: מוהליבר 38 ת"א.
4. המשתמשת תהא רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו, כל זאת בכפוף לאמור להלן:
- המשתמשת רשאית לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים. עם זאת, משתמשת שהיא "אדם עם מוגבלות", "עולה חדשה", או "אזרחית ותיקה", כהגדרת מונחים אלה להלן, תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגות האתר למשתמשת, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "עולה חדשה" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות. "אזרחית ותיקה" - מי שמלאו לה 65 שנים או יותר. ביקשה משתמשת שהיא "אדם עם מוגבלות", "אזרחית ותיקה" או "עולה חדשה" לבטל עסקת רכישה, רשאיות נציגות האתר לדרוש ממנה להציג לפניהן תעודה המוכיחה שהיא "אדם עם מוגבלות", "עולה חדשה" או "אזרחית ותיקה". בהתאם לדרישה כאמור, המשתמשת תציג לפני נציגות האתר את אחד מהמסמכים שצויינו בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או תספק להן עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.
5. ככל שהמשתמשת קיבלה את המוצר נשוא הביטול, היא תעמידו לרשות הנהלת האתר במקום שבו נמסר ותודיע על כך להנהלת האתר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, בצרוף חשבונית או אישור רכישה.
6. החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר נשוא הביטול.
7. במידה שהמשתמשת ביטלה עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכשה, או עקב אי התאמה בין המוצר שרכשה לבין הפרטים שנמסרו לה לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק, או עקב אי אספקת המוצר שרכשה במועד שקבעה הנהלת האתר, או בשל הפרה אחרת של תנאי המכירה מצד הנהלת האתר, הנהלת האתר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. המשתמשת תציין בכל הודעת ביטול את שמה ואת מספר תעודת הזהות שלה.

ביטול עסקת רכישה ע"י הנהלת האתר והפסקת פעילות האתר:
1. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר יהא מהנהלת האתר לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשות, כולן או חלקן.
2. במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית הנהלת האתר לבטל את ההתקשרות עם המשתמשות, כולן או חלקן ו/או להפסיק את פעילות האתר.
3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה ורכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
4. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמשת, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמשת בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

אחריות ושירות
1. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
2. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
3. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שתעשה המשתמשת שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר, לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.
4. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמשת סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בדוא"ל: [email protected] או בטלפון: 0526398188 – והנהלת האתר תטפל בפנייה בהקדם האפשרי.